Back to list

Bright Family Futures by Barnardo's - for parents displaced from Ukraine / Bright Family Futures by Barnardo's для батьків, переміщених з України

We offer comprehensive support in the form of employment guidance, skills development and learning of English language. The service is provided in Ukrainian and English language helping participants overcome language barriers and achieve skills needed in new environment.

Ми пропонуємо всебічну підтримку у вигляді профорієнтації, розвитку навичок та вивчення англійської мови. Послуга надається українською та англійською мовами, допомагаючи учасникам долати мовні бар’єри та набувати навичок, необхідних у новому середовищі.

During group and 1-2-1 sessions, we provide help with job search, CV writing and interview coaching assisting in all aspects of employment and education.

ESOL classes are focused on learning both grammar and employment vocabulary. In class we discuss our skills and qualities, interview process, workplace rights and responsibilities and other work-related activities which will further expand students’ vocabulary and grasp of grammar.

Під час групових занять та сесій 1-2-1 ми надаємо допомогу з пошуком роботи, написанням резюме та коучингом на співбесіді, допомагаючи у всіх аспектах працевлаштування та освіти.

Заняття ESOL орієнтовані на вивчення як граматики, так і трудової лексики. На уроці ми обговорюємо наші навички та якості, процес співбесіди, права та обов'язки на робочому місці та інші види діяльності, пов'язані з роботою, які ще більше розширять словниковий запас студентів та розуміння граматики.

Please contact rhianna.wright@barnardos.org.uk

Start date

14th November 2023

Location

Edinburgh

: :